جستجو

سخن  روز

در خور اعتماد بودن ارزشمند تر از دوست داشتنی بودن است.

انتخاب  زبان

Persian Arabic English