جستجو

سخن  روز

نمی توانیم امواج را متوقف کنیم اما می توانیم موج سواری را یاد بگیریم.

انتخاب  زبان

Persian Arabic English